งานพัสดุ

งานพัสดุ

นางสาวแคทรียา  ชวฤทธิ์
หัวหน้างานพัสดุ

นายสุรัตน์  ทำจริงจัง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางชนันทภรณ์  รูปะวิเชตร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายนิรันดร์  ชัยชนะพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาวณัฐรดา  บุญทะวงศ์  
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้รถยนต์ราชการ
ขออนุญาตขัยรถเอง
แบบแจ้งครุภัณฑ์ชำรุด
แบบฟอร์ม-สผ.1
ใบเสนอราคา doc
ใบเสนอราคา pdf
ใบส่งคืนครุภัณฑ์
รายงานขอซื้อขอจ้างเปล่า doc
รายงานขอซื้อขอจ้างเปล่า pdf
ใบแนบจัดซื้อเปล่า doc
ใบแนบจัดซื้อเปล่า pdf