งานบุคลากร

งานบุคลากร

นางสาวรวินท์นิภา  วงษาฟู
หัวหน้างานบุคลากร

นางดวงใจ ปริปุณณากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นานายริน ยาวิชัย
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวพิมพิไล สว่างทิตย์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวปุณยภา  คิดดี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวชัญญาอิษธิมนต์  ปิงสุเสน
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

นางชนันทภรณ์ รูปะวิเชตร์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวปุณยภา  คิดดี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร
 

นางณัฐริกา จันทร์มา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความ_ขอหนังสือรับรอง
บันทึกข้อความ_ส่งมอบงาน
แบบกรอกประวัติส่วนบุคคล
แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-ลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขต
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเวรยาม