ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

นางแสงทอง  หวังระบอบ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวปัทมาภรณ์  หอมรื่น
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวณิชกานต์  ติ๊ปกรณ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวเมสิร์ญา  ราชลำ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ยืมเงินไปราชการ
ยืมเงินโครงการ
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล
ต่อรายงานเดินทางส่วนที่2
เหมาจ่ายที่พัก
ค่าพาหนะ
รายงานการเดินทาง
ต่อรายงานเดินทางของนักเรียน
ใบคืนเงินยืมโครงการ
ใบลงเวลา
ฟอร์มเปล่าใบสำคัญรับเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร

เครื่องมือ ทีมงานผู้พัฒนา v:20210001 Gen : 0.095706 sec.KMe : วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถนนสนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-713038 โทรสาร 053-711025