การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ รหัสวิชา 30001-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2563 ผู้วิจัย นางพัฒนา ทองเกตุ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ