งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายปริญญา  สีชมภู
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายศาสตรพล  ชลประทาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายเกษม รัตนธรรมทอง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นายคณาธิป ทะจันทร์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นายเกษม ดอนชัย
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นายอนุรักษ์ สุขสัก
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นายธีรวัฒน์ พลตื้อ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นายวันเฉลิม มั่นเหมาะ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางชนันทภรณ์ รูปะวิเชตร์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวโศธิดา  ศิริอำนวยศิลป์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ


ดาวน์โหลดเอกสาร
สผ.พัสดุเบิกใหม่-ใบแนบ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาสถานศึกษา-2566-2568

แบบฟอร์มโครงการ2567

แบบฟอร์มครุภัณฑ์2568

แบบฟอร์มคำของบลงทุนแผนงานพื้นฐาน2568