งานประชาสัมพันธ์

นางวันเฉลิม ตันพฤทธิอนันต์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวโชติพิช ดีแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสิทธิกร ศิลปรัศมี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายธีระพงศ์ มหาวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสรารัตน์ ดวงดาว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสิรินทร มงคลสาร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางณัฐธภา วงศ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกนกพร กันชัย
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์