ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 

           วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีปรัชญาของวิทยาลัย ว่า มุ่งสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ และได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๖ ถ.สนามบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ มีเนื้อที่จำนวนทั้ง หมด ๒๗ ไร่ มีเนื้อที่และเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับโรงเรียน พณิชยการเชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับสนามบินกองทัพอากาศ ฝูงบินที่ ๔๑๖ เดิม ทิศใต้ ติดกับถนนสันโค้งน้อย ทิศตะวันตกติด กับหมู่บ้านไวท์วินเลจและพื้นที่เอกชน ในช่วงที่เริ่มก่อสร้างสถานศึกษานี้ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาขั้นต้นหลักสูตร ๓ ปี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๔๙๘ ทางสถานศึกษาได้ขยายระดับการศึกษาขึ้นเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายอาชีพ) และในปี ๒๕๐๒ กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้เชียงราย เป็นโรงเรียนการช่างไม้เชียงรายจากนั้นได้วิวัฒนาการมาโดยลำดับดังนี้

- พ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดทำการสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- พ.ศ. ๒๕๑๓ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิชาช่างยนต์
- พ.ศ. ๒๕๑๖ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง


          ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายโดยรวมโรงเรียนการช่างเชียงรายและโรงเรียนอาชีวศึกษา เชียงรายเป็นวิทยาลัยเดียวกันโดยให้โรงเรียนการช่างเชียงรายเป็นวิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงรายวิทยาเขต ๑ และโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นวิทยา
อาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๒
- พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างยนต์
- พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

           ใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเปลี่ยนให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๑ เป็นวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๒ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยแยกการบริหารออกจากกัน
- พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
- พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิควิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
- พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างโยธา
- พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๖ ถ.สนามบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : มุ่งสู่มาตรฐาน การอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาชาติ

           วัตถุประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิชาชีพและสามารถสร้างงานเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้ในระดับสูงต่อไป