การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐาน (01-06)

 • 01 โครงสร้าง
 • 02 ข้อมูลผู้บริหาร
 • 03 อำนาจหน้าที่
 • 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 05 ข้อมูลการติดต่อ
 • 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์ (07)

 • 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ( 08-010 )

 • 08 Q&A
 • 09 Social Network
 • 010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน ( 011-013 )

 • 011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • 012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน ( 014 )

 • 014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ ( 015-018 )

 • 015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 018 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( 019-022 )

 • 019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (023-026)

 • 023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (027-029)

 • 027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (030)

 • 030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy (031-033)

 • 031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • 032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • 033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (034-035)

 • 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • 035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต (036-038)

 • 036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม (039-041)

 • 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตถายในหน่วยงาน (042-043)

 • 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลังความรู้ ITA