ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

 

ปัจจุบันสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563

ปวส.สายตรง

ปวส. ม.6

3. หลักสูตรปริญญาตรี