คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.คำนึง ทองเกต
และครูพัฒนา ทองเกตุ
วารสารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ครูพัฒนา ทองเกตุ
งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ม.6)

ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

นายคณาธิป ทะจันทร์

ตำแหน่ง ครูวิทฐานะ ชำนาญการพิเศษ

STEAM Education แก้ปัญหาการขาดทักษะงานเชื่อม ไฟฟ้าเบื้องต้น 

ในรายวิชางานเทคนิคและเครื่องมือกล พื้นฐาน (30100-1011)

 อ.ปริญญา สีชมภู
วิชาเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม

ครูณรงค์ บรรณเลิศ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวไปรยา  จาตม

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

น.ส.สรารัตน์  ดวงดาว

ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นรองเท้าจากต้นกัญชงและแกนต้นกัญชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายระบายความร้อน (Cooling Wireless Smartphone Charger)