งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นายทศพล  ชัยตันตระกูล
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายสุรเชษฐ์ อรชุน

นายมารุต มูลคำ

นายธีรวัฒน์ พลตื้อ

นางสาวสิรินทร มงคลสาร

นายชาติกานต์ ใจเขียว

นายกฤษณะ ใจแก้ว

นางสาวธัญรัตน์ พรมมา

นางสาวชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน