งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

          

   

นายณรงค์  บรรณเลิศ
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

            
          

 

นายอนุรักษ์ สุขสัก
   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

      


                        

               

 นายสิทธิกร  ศิลปะรัศมี
                  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ                    


                        

  

         นางสาวสรารัตน์ ดวงดาว       

                       เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ                   

     

 
          

 

             นายทรงชัย ธรรมสอน             

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

        

 

                        

    

               นายธีภพ มุงเมือง            

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

          

 

       

         

 

 

2WR2U-QYS4W-8T959-6KURN-7CPKG-VW3J8-9J