งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายทศพล  ชัยตันตระกูล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายสุรเชษฐ์ อรชุน

นายสุรัตน์ ทำจริงจัง

นายธีรวัฒน์ พลตื้อ

นางสาวสิรินทร มงคลสาร

นายชาติกานต์ ใจเขียว

นายกฤษณะ ใจแก้ว

นางสาวธัญรัตน์ พรมมา

นางสาวชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน

   

 

 

​​​​​​​