งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

นายวิทยา เขียวสวัสดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายอนุรักษ์ สุขสัก
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสุมาลี คำศรีสุข
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางดวงใจ ปริปุณณากร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายคมสันต์ จันตา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายจงจิตร จับใจนาย
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกาญจนา อุตราช
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายนที จงเจตดี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายชลธิต ฮาวบุญปั๋น
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายปัญญา วชิรอาภา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายประทีป ชาวลี้แสน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวสิรินทร มงคลสาร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวณิชกมล โนสี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวธัญรัตน์ พรมมา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา