งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

นายธนิศร์  พันธุ์ประยูร
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายคำนึง ทองเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายอรรณพ คำฝั้น
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายฐปน แกาะแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายเกียรติชัย ทำของดี
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายเฉลิมวุฒิ ดวงสุข
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายชาตธนู จะเรียมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางสาวโศธิดา ศิริอำนวยศิลป์
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์