งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

001

นายสรรเพชร สุขรัตน์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

001

นายพิเชต คันธะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

alt

001

 

นายวีระเดช จองสุริยภาส

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาววินิทร อนันตกูล

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1.แบบนิเทศทางonline

2.แบบนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางโทรศัพท์

3. แบบนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ(แบบพบปะ)

4.บันทึกข้อความรายงานการนิเทศ (แบบพบปะ)

5.บันทึกข้อความรายงานการนิเทศฝึกงานทาง online

6.แบบฟอร์มตารางการนิเทศนักศึกษาฝึกงานฝึก

7.คู่มือครูนิเทศ วท.ชร