งานทะเบียน

นายฉัตรชัย กาญจนสุทร
หัวหน้างานทะเบียน

นายจักรี จันทสร
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางพิมพิไล งานขยัน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวพาณี หอมอ่อน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางณัฐธภา วงศ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวจิรายุ กาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

นางสาวธิดารัตน์ ยะแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน