งานอาคารสถานที่

นายธนกร เลิศสกุณี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนพงศ์ เกษมวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธีระพงษ์ จันฟอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายคณาธิป ทะจันทร์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายธนิต เชื้อเมืองพาน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายณรงค์ บรรณเลิศ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายอนุรักษ์ สุขสัก
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายชูชาติ กุลท้วม
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมเพชร เรือนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเฉลิมพล ตามวงค์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสุรัตน์ ทำจริงจัง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายธีรวัฒน์ พลตื้อ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายชูชาติ ม่วงโกสัย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเฉลิมวุฒิ ดวงสุข
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายวงศธร พุทธา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายยุทธนา บุญยวง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายศุภโชค นันทะชาติ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายจักรพงษ์ กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายทรงชัย ธรรมสอน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายชาติตะกานต์ ใจเขียว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

 

นางสาวชนนพร ไชยชมภู
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่