งานการเงิน

งานการเงิน

นางแสงทอง  หวังระบอบ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวปัทมาภรณ์  หอมรื่น
ผู้ช่วยหัวหน้าการเงิน

นางสาวชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวณิชกานต์  ติ๊ปกรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

นางสาวเมสิร์ญา  ราชลำ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ยืมเงินไปราชการ
ยืมเงินโครงการ
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล
ต่อรายงานเดินทางส่วนที่2
เหมาจ่ายที่พัก
ค่าพาหนะ
รายงานการเดินทาง
ต่อรายงานเดินทางของนักเรียน
ใบคืนเงินยืมโครงการ
ใบลงเวลา
ฟอร์มเปล่าใบสำคัญรับเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร