งานบุคลากร

งานบุคลากร

นางสาวรวินท์นิภา  วงษาฟู
หัวหน้างานบุคลากร

นางดวงใจ ปริปุณณากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นานายริน ยาวิชัย
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวพิมพิไล สว่างทิตย์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางณัฐริกา จันทร์มา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

นางสาวชัญญาอิษธิมนต์  ปิงสุเสน
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

นางชนันทภรณ์ รูปะวิเชตร์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางพรพิรุณ ดวงมาลา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร
 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความ_ขอหนังสือรับรอง
บันทึกข้อความ_ส่งมอบงาน
แบบกรอกประวัติส่วนบุคคล
แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-ลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขต
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเวรยาม
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์