งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรักษิตา  ดีประเสริฐ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสายฝน  ใจคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสกุณรัตน์  หัตถผะสุ
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวธมนภัทร  ราชคมน์
เจ้าหน้าที่งานธุรการบริหารงานทั่วไป