สามัญ-สัมพันธ์

ครูแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

นายเจนณรงค์  เนื่องหล้า

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางพัฒนา  ทองเกตุ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสิทธิกร  ศิลปรัศมี

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวภลินชนก  ไชยประเสริฐ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสายฝน  ใจคำ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรวินท์นิภา  วงษาฟู

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวโชติพิช  ดีแก้ว

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรักษิตา  ดีประเสริฐ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายนนท์นารี  จับใจนาย

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวกรณัฏฐ์  ตาแปง

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจรวยพร  จำปาปัน

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปริชญ์  ปุณณ์พัฒนโสภณ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายคมกฤช  ปินคำ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวไปรยา  จาตม

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปาริชาติ  นุกาศ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนาคสุรีย์  แสงแก้ว

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปุณยภา  คิดดี

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสิรินทร  มงคลสาร

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวชัญญาอิษธิมนต์  ปิงสุเสน

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางชนันทภรณ์  รูปะวิเชตร์

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายนพดล  ศักดิ์สุริยา

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางณัฐธภา  วงศ์แก้ว

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์