สามัญ-สัมพันธ์

ครูแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

นายเจนณรงค์  เนื่องหล้า

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสุมาลี คำศรีสุข

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสิทธิกร  ศิลปรัศมี

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางณัฐธภา  วงศ์แก้ว

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสายฝน  ใจคำ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวภลินชนก  ไชยประเสริฐ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวโชติพิช  ดีแก้ว

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรวินท์นิภา  วงษาฟู

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจรวยพร  จำปาปัน

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรักษิตา  ดีประเสริฐ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายนนท์นารี  จับใจนาย

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 นางสาวกรณัฏฐ์  ตาแปง

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจรวยพร  จำปาปัน

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวไปรยา  จาตม
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปริชญ์  ปุณณ์พัฒนโสภณ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางชนันทภรณ์  รูปะวิเชตร์

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปาริชาติ  นุกาศ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสิรินทร  มงคลสาร

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวชัญญาอิษธิมนต์  ปิงสุเสน

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

นางสาวเมรยา ผาวังยศ

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

นายประทีป ชาวลี้แสน

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิรดา แก้วประทุม

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์