เทคนิคพื้นฐาน

ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายคนาธิป  ทะจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

 นายคมสันต์  จันตา

ครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายธนกฤต  ธรรมทอง

ครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน