ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

 แผนกเมคคาทรอนิกส์ 

นายณรงค์  บรรณเลิศ
หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์

นายฐปน  เกาะแก้ว
ครูแผนกเมคคาทรอนิกส์