ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์


แผนกเมคคาทรอนิกส์ 

นายณรงค์  บรรณเลิศ
หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์
 

 นายฐปน  เกาะแก้ว
ครูแผนกเมคคาทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

นายบาเรียน พลขันธ์

ครูแผนกเมคคาทรอนิกส์