ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

หัวหน้าภาควิชา วิชาอุตสาหกรรม

นายสิงห์คราน  จินะเขียว
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ