ช่างก่อสร้าง

001

นายธนพงศ์  เกษมวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

alt

นางสาวสุปรียา  ทาเกิด

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

001

นางสาวแคทรียา  ชวฤทธิ์

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

img061

นางสาวมัทนา  เมืองมูล

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

img061

ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  ขุนคำ

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

alt

 นางสาวกมลชนก  ด้วงทอง

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

001

นางสาวพาณี  หอมอ่อน

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

img061

นางไพลิน  ค้าโค

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

img061

นายวันเฉลิม  มั่นเหมาะ

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

alt

นายชาตรี  อินต๊ะอดทน

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

001

นายชาติตะกานต์  ใจเขียว

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

img061

นายวงศธร  พุทธา

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

 

นายเจษฎากรณ์ ริยอง

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

นายศัลย์ ตันวัชรพันธ์

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง