ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอนุรักษ์  สุขสัก

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 นายจักรี  จันทสร

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 นายชูชาติ  กุลท้วม

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสมชาติ  แสนธิเลิศ

ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายจิรายุส  อินเทพ

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายณรงค์  บรรณเลิศ

ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวิทยา  เขียวสวัสดิ์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายทรงชัย  ธรรมสอน

ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายชาติธนู  จะเรียมพันธ์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธีระพงศ์  มหาวรรณ์

ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 นายชลธิต  ฮาวบุญปั๋น

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์