ช่างไฟฟ้ากำลัง

 

001

นายธนิศร์  พันธุ์ประยูร 

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายคมกริช  แสงสุรินทร์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

001

นายวีระเดช  จองสุรียภาส

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายเกรียงศักดิ์  ดอนชัย

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายปริญญา  สีชมภู

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายศาสตรพล  ชลประทาน

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

001

นายธนกร  เลิศสกุณี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายบัญญัติ  พรมเลข

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายพิเชญ  คันธะ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายเฉลิมพล ตามวงค์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายฉัตรชัย  กาญจนสุนทร  

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายชัชวาลย์  โคตะบุตร

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายเฉลิมชัย  บุญทะวงศ์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นางมลิวัลย์  กองรัตน์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

001

นายนพรัตน์  งามพ้อง

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายวชิรวิทย์  แสงสุรินทร์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายชูชาติ  ม่วงโกสัย

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายปัญญา  วริรอาภา

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายสามารถ  สุขสถิตย์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

alt

นายเฉลิมวุฒิ  ดวงสุข

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรศักดิ์ สิริพัฒนา

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า