ช่างเชื่อมโลหะ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อม

นายธีระพงษ์ จันฟอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายพิคิด  ดวงมาลา

ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายวิเชียร  พุทธา

ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายเกษม  รัตนธรรมทอง

ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายสมเพชร  เรือนสิทธิ์

ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายศเจตส์  จาตระกูล

ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายจักรพงษ์  กลิ่นหอม

ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ