ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต

 

001

นายธนิต  เชื้อเมืองพาน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างช่างกลโรงงาน

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

alt

นายสาคร  นามวัฒน์

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

001

นายสุรชัย  แซ่ตั้น

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

img061

นายมารุต  มูลคำ

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

img061

นายนะที  จ่ากุลชร

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

alt

นายทศพล  ชัยตันตระกูล

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

001

นายนที  จงเจตดี

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

img061

นายเสกสรรค์  คำวงษา

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

img061

นายกฤษณะ  ใจแก้ว

ครูแผนกวิชาช่างช่างกลโรงงาน

alt

นายสุรัตน์  ทำจริงจัง

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

001

นายธีระวัฒน์  พลตื้อ

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน