ช่างยนต์

001

นายอุทัย เทพสุรินทร์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

alt

นายวิชัย  กงพลนันท์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

001

นายปฎิพัทธ์  ธะนะหมอก

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

alt

นายอรรณพ  คำฟั้น

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

001

นายสมชาย  สมณะ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061

นายสิงห์คราน  จินะเขียว

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061

นายสรรเพชญ  สุขรัตน์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

alt

นายคชานนท์  พงษ์ธัญการ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

001

นายเกษม ดอนชัย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061

นางสาววินิทร  อนันตกูล

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061

นายริน  ยาวิชัย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

alt

 ว่าที่ ร.ต. มนตรี  ม่วงวงษ์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

001

นายธนรักษ์  วิชัยสืบ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061

นายอิสรพงษ์  วงค์เคา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061

นายศุภโชค  นันทะชาติ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

alt

นายอดิเรก  วิรัตน์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

001

นายเกียรติชัย  ทำของดี

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061

นายยุทธนา  บุญยวง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061

นายธวัชชัย  ดวงสุภา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 

 

 

 

 

นายจงจิตร จับใจนาย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 

 

 

 

 

นายกังชะดาร วงศ์แก้ว

ครูแผนกวิชาช่างยนต์