ข้อมูลอาคารและสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 26 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา