ข้อมูลผู้บริหาร

♦ ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ♦

001

♦ ดร.ศรากร  บุญปถัมภ์ ♦

◊ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ◊

alt 001

♦ นายสุรพงค์  สันติพงค์ ♦

◊ รองผู้อำนวยการ ◊

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน-นักศึกษา

♦ นางกนิษฐา  คลังแสง ♦

◊ รองผู้อำนวยการ ◊

ฝ่ายวิชาการ

img061 img061

♦ นายนปตรี  อินเรือง ♦

◊ รองผู้อำนวยการ ◊

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

♦ นายดนัย  เกี๋ยงแก้ว ♦

◊ รองผู้อำนวยการ ◊

ฝ่ายบริหารทรัพยากร