งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายทศพล  ชัยตันตระกูล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายสุรเชษฐ์ อรชุน
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายสุรัตน์ ทำจริงจัง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายธีรวัฒน์ พลตื้อ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 

นางสาวกนกวรรณ บุญล้อม
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 

นางสาวสิรินทร มงคลสาร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายชาติกานต์ ใจเขียว
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายกฤษณะ ใจแก้ว
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาววิภาดา  บุญสูง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ