งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

          

   

นายวิทยา เขียวสวัสดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

            

          

 

นายอนุรักษ์ สุขสัก
   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

      


                        

               

 นายวิษณุ สิงคะราช
                  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                

                        

นางสาวธัญรัตน์ พรมมา
                 เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์