งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

          

 

นายธนิศร์  พันธุ์ประยูร
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

          

 

นายคำนึง ทองเกตุ
   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

 

 

 นายอรรณพ คำฝั้น
                  เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม                

 

  

         นายฐปน แกาะแก้ว   

                      เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

 
 

 

             นายเกียรติชัย ทำของดี          

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

 
 

  

               นายเฉลิมวุฒิ ดวงสุข        

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

 
 

  นายชาตธนู จะเรียมพันธ์   

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

 
 

    

   นางสาวโศธิดา ศิริอำนวยศิลป์   

เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม