งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนงบประมาณ

นายปริญญา  สีชมภู
หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ

นายเกรียงไกร อนุจารี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

 นายศาสตรพล  ชลประทาน
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นายชูชาติ ม่วงโกสัย

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 

 

นายวันเฉลิม มั่นเหมาะ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 

 

นางสาวโศธิดา  ศิริอำนวยศิลป์

เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ

 

 


ดาวน์โหลดเอกสาร
1. สผ.พัสดุเบิกใหม่-ใบแนบ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาสถานศึกษา-2566-2568