ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ

<p style="text-align:center"><a href="http://www.ctc.ac.th/files/10000001_22122613130000.pdf"><img alt="" height="200" src="http://www.ctc.ac.th/files/10000001_22122612125956.jpg" width="900" /></a></p>

<p style="text-align:center"><a href="http://www.ctc.ac.th/files/10000001_22122613132333.pdf"><span style="font-size:16px"><strong>กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รายงานตัวและมอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา<br />
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 </strong></span></a></p>

<p style="text-align:center"><a href="http://www.ctc.ac.th/files/10000001_22122613130000.pdf"><span style="font-size:16px"><strong>ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6<br />
เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566</strong></span></a></p>