รับสมัครนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ