รับสมัครนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เป็นกรณีพิเศษ