- ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

[ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ]

ข้อมูลผู้บริหาร

 ตำแหน่ง อันดับ 
  ๑. ดร.ศรากร บุญปถัมภ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

คศ.๓
  ๒. นายสุรพงค์ สันติพงค์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

คศ.๓
  ๓. นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

คศ.๒
  ๔. นายนปตรี อินเรือง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

คศ.๒
  ๕. นายดนัย เกี๋ยงแก้ว

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

คศ.๒
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ตำแหน่ง

  ๑. นางแสงทอง หวังระบอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แผนกวิชาช่างยนต์

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายวิชัย กงพลนันท์ ครู คศ.๔
  ๒. นายคำนึง ทองเกตุ ครู คศ.๓
  ๓. นายเกรียงไกร อนุจารี ครู คศ.๓
  ๔. นายปฏิพัทธ์ ธะนะหมอก ครู คศ.๓
  ๕. นายอรรณพ คำฝั้น ครู คศ.๓
  ๖. นายอธิรัช วงค์แสง ครู คศ.๒
  ๗. นายสมชาย สมณะ ครู คศ.๒
  ๘. นายสิงห์คราน จินะเขียว ครู คศ.๒
  ๙. นายสรรเพชญ สุขรัตน์ ครู คศ.๒
  ๑๐. นายคชานนท์ พงษ์ธัญการ ครู คศ.๒
  ๑๑. นายเกษม ดอนชัย ครู คศ.๒
  ๑๒. นายอุทัย เทพสุรินทร์ ครู คศ.๒
  ๑๓. นางสาววินิทร อนันตกูล ครู คศ.๑
  ๑๔. นายริน ยาวิชัย ครู คศ.๑

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายสาคร นามวัฒน์ ครู คศ.๓
  ๒. นายสุรชัย แซ่ตั้น ครู คศ.๓
  ๓. นายธนิต เชื้อเมืองพาน ครู คศ.๒
  ๔. นายมารุต มูลคำ ครู คศ.๑
  ๕. นายนะที จ่ากุญชร ครู คศ.๑
  ๖. นายทศพล ชัยต้นตระกูล ครู คศ.๑
  ๗.นายนที จงเจตดี ครูผู้ช่วย -

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายพิคิด ดวงมาลา ครู คศ.๓
  ๒. นายวิเชียร พุทธา ครู คศ.๓
  ๓. นายเกษม รัตนธรรมทอง ครู คศ.๓
  ๔. นายธีระพงษ์ จันฟอง ครู คศ.๓
  ๕. นายสมเพชร เรือนสิทธิ์ ครู คศ.๒
  ๖.นายศเจตส์ จาตระกูล ครูผู้ช่วย -

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายคณาธิป ทะจันทร์ ครู คศ.๒
  ๒. นายคมสันต์ จันตา ครู คศ.๒

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายเสกสรรค์ คำวงษา ครู คศ.

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นางสาวสุปรียา ทาเกิด ครู คศ.๑
  ๒. นางสาวมัทนา เมืองมูล ครู คศ.๑
  ๓. นางสาวแคทรียา ชวฤทธิ์ ครู คศ.๑
  ๔. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ ขุนคำ ครูผู้ช่วย -
  ๕. นายธนพงค์ เกษมวงศ์ ครู คศ.๑
แผนกวิชาช่างโยธา ตำแหน่ง อันดับ
  ๑. นายวัฒนาวุฒิ อัมมวรรธน์ ครู คศ.๑
  ๒. นายเกียรติศักดิ์ สุนทร ครู คศ.๑
  ๓. นางสาวกาญจนา อุตราช ครู คศ.๑
  ๒. นางสาวพิมพิไล สว่างทิตย์ ครูผู้ช่วย -
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ตำแหน่ง อันดับ
  ๑. นางพนัดดา กิติศรี ครู คศ.๓
  ๒. นายสุรเชษฐ์ อรชุน ครูผู้ช่วย -

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายคมกริช แสงสุรินทร์ ครู คศ.๔
  ๒. นายพุทธรักษ์ แสงกิ่ง ครู คศ.๓
  ๓. นายวิบูลย์ สมศักดิ์ ครู คศ.๓
  ๔. นายวีระเดช จองสุรีภาส ครู คศ.๓
  ๕. นายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย ครู คศ.๓
  ๖. นายปริญญา สีชุมภู ครู คศ.๒
  ๗. นายศาสตรพล ชลประทาน ครู คศ.๒
  ๘. นายธนกร เลิศสกุณี ครู คศ.๒
  ๙. นายบัญญัติ พรมเลข ครู คศ.๒
  ๑๐. นายพิเชต คันธะ ครู คศ.๒
  ๑๑. นายธนิศร์ พันธ์ประยูร ครู คศ.๒
  ๑๒. นายฉัตรชัย กาญจนสุนทร ครู คศ.๒
  ๑๓. นายชัชวาลย์ โคตบุตร ครู คศ.๒
  ๑๔. นายเฉลิมชัย บุญทะวงค์ ครู คศ.๑
  ๑๕. นายเฉลิมพล ตามวงค์ ครู คศ.๑
  ๑๔. นางมลิวัลย์ กองรัตน์ ครูผู้ช่วย -

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์&เมคคาฯ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายจักรี จันทสร ครู คศ.๓
  ๒. นายภัธนา มูลมณี ครู คศ.๒
  ๓. นายถนอม เป็งแก้ว ครู คศ.๒
  ๔. นายสมชาติ แสนธิเลิศ ครู คศ.๒
  ๕. นายอนุรักษ์ สุขสัก ครู คศ.๒
  ๖. นายณรงค์ บรรณเลิศ ครู คศ.๒
  ๗. นายชูชาติ กุลท้วม ครู คศ.๒
  ๘. นางวันเฉลิม ต้นพฤทธิอนันต์ ครู คศ.๒
  ๙. นายจิรายุส อินเทพ ครู คศ.๒
  ๑๐. นางดวงใจ ปริปุณณากร ครู คศ.๒
  ๑๑. นายวิทยา เขียวสวัสดิ์ ครู คศ.๒
  ๑๒. นายฐปน เกาะแก้ว ครู คศ.๑

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง อันดับ
  ๑. นางพัฒนา ทองเกตุ ครู คศ.๓
  ๒. นางสุมาลี คำศรีสุข ครู คศ.๓
  ๓. นายสิทธิกร ศิลปรัศมี ครู คศ.๒
  ๔. นางสาวณภลินชนก ไชยประเสริฐ ครู คศ.๒
  ๕. นางสายฝน ใจคำ ครู คศ.๒
  ๖. นางสาวรักษิตา ดีประเสริฐ ครู คศ.๑
  ๗. นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า ครู คศ.๑
  ๘. นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู ครู คศ.๑
  ๙. นางนนท์นารี จับใจนาย ครู คศ.๑
  ๑๐. นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข ครู คศ.๑
  ๗. นางสาวจรวยพร จำปาปั้น ครูผู้ช่วย -
  ๘. นายปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ ครูผู้ช่วย -
  ๘. นางสาวพวงผกา เมถิน ครูผู้ช่วย -
รายชื่อพนักงานราชการ
รายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่ง
  ๑. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  ม่วงวงษ์ พนักงานราชการ ครู
  ๒. นายธนรักษ์  วิชัยสืบ พนักงานราชการ ครู
  ๓. นายอิศรพงษ์  วงค์เคา พนักงานราชการ ครู
  ๔. นายขวัญชัย  หัตถกอง พนักงานราชการ ครู
  ๕. นายกฤษฎา  ยอดแก้ว พนักงานราชการ ครู
  ๖. นายอดิเรก  วิรัตน์ พนักงานราชการ ครู 
  ๗. นายวีระชาติ  จองปิ่นหย่า พนักงานราชการ ครู 
  ๘. นายสุรัตน์  ทำจริงจัง พนักงานราชการ ครู 
  ๙. นายธีรวัฒน์  พลตื้อ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๐. นางไพลิน  ค้าโค พนักงานราชการ ครู 
  ๑๑. นายรามิล  ราชคมน์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๒. ว่าที่ร้อยตรีชลธิศ  สมฤทธิ์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๓. นายนพรัตน์  งามพ้อง พนักงานราชการ ครู 
  ๑๔. นายพัฒน์พงษ์  วรโภชน์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๕. นายชูชาติ  ม่วงโกสัย พนักงานราชการ ครู 
  ๑๖. นายสามารถ  สุขสถิตย์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๗. นายพิพัฒน์  วงค์จักร์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๘. นายเฉลิมวุฒิ  ดวงสุข พนักงานราชการ ครู 
  ๑๙. นายชาติธนู  จะเรียมพันธ์ พนักงานราชการ ครู 
  ๒๐. นายธีระพงศ์  มหาวรรณ์  พนักงานราชการ ครู  
  ๒๑. นายวินัย  สมศักดิ์ พนักงานราชการ ครู 
  ๒๒. นายนิรันดร์ ชัยชนะพงษ์ พนักงานราชการ (ด้านพัสดุ)
  ๒๓. นางวัชราภรณ์ ปินตาสาร พนักงานราชการ (อศจ.)
รายชื่อครูพิเศษสอน
รายชื่อครูพิเศษสอน ตำแหน่ง
  ๑. นางสาวกนกวรรณ บุญล้อม ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๒. นายชาตรี อินต๊ะอดทน ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๓. นายชานนท์ ใจมั่น ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๔. นายคณิน ปัญญาบุญ ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๕. นางสาวกมลชนก ด้วงทอง ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๖. นายทศพร นามวงค์ ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๗. นายชาติตะกานต์ ใจเขียว ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๘. นางสาวกนกวรรณ แก้วมณี ครูสอนแผนกวิชาช่างโยธา
  ๙. นายธวัชชัย ดวงสุภา ครูสอนแผนกวิช่าช่างยนต์
  ๑๐. นายสุนทร ปัญญาวิชา ครูสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  ๑๑. นายธนกฤต รัตนธรรมทอง ครูสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  ๑๒. นายนพดล ราชลำ ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  ๑๓. นายณัฐวุฒิ  ใจอ้าย ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  ๑๔. นายศราวุฒิ     อิสระชาญพานิช ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  ๑๕.นายจักรพงษ์ กลิ่นหอม ครูสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  ๑๖. นายปัญญา วชิรอาภา ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  ๑๗. นายชลธิต จำติ๊บ ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ๑๘. นายทรงชัย ธรรมสอน ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ๑๙. นายวิษณุ สิงคะราช ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ๒๐. นางสาวชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  ๒๑. น.ส.นาคสุรีย์ แสงแก้ว ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  ๒๒. นายธีรพงษ์    คำน้อย ครูสอนวิชาพลศึกษา
  ๒๓. นายฉัตรณรงค์ วรรณสาร ครูสอนวิชาพลศึกษา
  ๒๔. นางสาวสิรินทร มงคลสาร ครูสอนวิชาธุรกิจ
  ๒๕. นางณัฐธภา วงศ์แก้ว ครูสอนวิชาธุรกิจ
  ๒๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ สินเปียง ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  ๒๗. นายปริญ สุวรรณปราการ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  ๒๘. นางสาวสุนารี อินชัย ครูสอนวิชาสังคม
  ๒๙. นางชนันทภรณ์ รูปะวิเชตร์ ครูสอนวิชาสังคม
  ๓๐. นางสาวปุณยภา คิดดี ครูสอนวิชาภาษาจีน
  ๓๑. นางสาวกมลฉัตร ปันอินแปง ครูสอนวิชาภาษาไทย
รายชื่อลูกจ้างประจำ
รายชื่อลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ระดับ
  ๑. นายขวัญใจ เวียงปัตติ พนักงานบริการ บ ๒
  ๒. นายเกษ คำตุ้ย พนักงานขับรถยนต์ ส ๑
  ๓. นายศักดิ์ งามแสง พนักงานขับรถยนต์ ส ๒
  ๔. น.ส.ปัทมาภรณ์ หอมรื่น พนักงานพิมพ์ ส ๓
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
  ๑. นายนพดล ศักดิ์สุริยา เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Fab lab
  ๒. นางสาวญาณิศา ตรีรัตน์ เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Echo Ve
  ๓. นางพรพิรุณ ดวงมาลา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
  ๔. นางภารดี วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
  ๕. นางสาวธมนภัทร ราชคมน์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  ๖. นางสาวสกุณรัตน์ หัตถผะสุ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  ๗. นางสาวสมฤทัย หมั่นไร่ เจ้าหน้าที่งานธุรการ (งานสถาบัน)
  ๘. นางสาวรุ่งอรุณ งานจัตุรัส เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  ๙. นางจันทนา คำวงษา เจ้าหน้าที่งานบัญชี
  ๑๐. นางสาวณิชกานต์ ติ๊ปกรณ์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
  ๑๑. นางสาวเมสิร์ญา ราชลำ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
  ๑๒. นางสาวทิพวรรณ แก้วจันทร์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
  ๑๓. นางสาวณัฐรดา บุญทะวงศ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
  ๑๔. นางสาวพรนิภา จันทะคุณ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
  ๑๕. นางสาวจิรายุ กาญจนรัตน์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
  ๑๖. นางธิดาภรณ์ สิมารักษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
  ๑๗. นางสาวรัตนา จันทะแฝก เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
  ๑๘. นางสายทิพย์ สุรินทร์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
  ๑๙. นางเกศริน เหรียญแก้ว เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
  ๒๐. นางสาววิภาดา บุญสูง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
  ๒๑. นางสาวโศธิดา ศิริอำนวยศิลป์ เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
  ๒๒นายเมธี มหาวงศนันท์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
  ๒๓นางสาวสมสวาท เกิดศรีพันธุ์ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
  ๒๔นางสาวใจสมร โสภารัตน์ เจ้าหน้าที่งานวัดผล
  ๒๕นางสุพร เตวา เจ้าหน้าที่งานวัดผล
  ๒๖นางสาวธัญรัตน์ พรมมา เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
  ๒๗นางพิกุณ บั้งเงิน เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
  ๒๘นางสาวธิดารัตน์ เชียงโส เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
  ๒๙. นางมณี ชุมภูศรี นักการภารโรง
  ๓๐. นายคนองฤทธิ์ ธนารัตน์ พนักงานขับรถยนต์
  ๓๑นายรุ่งโรจน์ รัตนจันทร์ พนักงานขับรถยนต์
  ๓๒นายชูชีพ เซ็งแซ่ นักการภารโรง
  ๓๓นายอำนาจ กุลดี นักการภารโรง
  ๓๔นายประยงค์ กันสม นักการภารโรง
  ๓๕นายสมัคร ใจเงิน นักการภารโรง
  ๓๖นายสมพร กาฬเกตุ นักการภารโรง
  ๓๗นายอดุลย์ คำแขก ยามรักษาความปลอดภัย
  ๓๘. นายสมใจ อินขลิบ ยามรักษาความปลอดภัย
  ๓๙. นางซ้อย ศรีโยยา พนักงานทำความสะอาด
  ๔๐. นางสาวอิสยาห์ ดวงพรสกุล พนักงานทำความสะอาด
  ๔๑นางสาวพิมพ์นภา แซ่มู่ พนักงานทำความสะอาด
  ๔๒. นางสาวชนนพร ไชยชมภู พนักงานทำความสะอาด
  ๔๓. นางเพ็ยประภา เมืองมูล พนักงานทำความสะอาด