- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางดวงใจ  ปริปุณณากร
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายถนอม  เป็งแก้ว
ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางวันเฉลิม  ตันพฤทธิอนันต์

ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 น.ส.พวงผกา  เมถิน

ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

น.ส.สรารัตน์  ดวงดาว

ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์