- ช่างก่อสร้าง

ครูแผนกวิชาก่อสร้าง

001

นางสาวมัทนา  เมืองมูล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

alt

001

 

นางสาวสุปรียา  ทาเกิด

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวแคทรียา  ชวฤทธิ์

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

img061

img061

 

นายธนพงศ์  เกษมวงศ์

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  ขุนคำ

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

alt

001

 

 นางสาวกมลชนก  ด้วงทอง

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวพาณี  หอมอ่อน

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

img061

img061

 

นางไพลิน  ค้าโค

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายวันเฉลิม  มั่นเหมาะ

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

alt

001

 

 นายชานนท์  ใจมั่น

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายชาตรี  อินต๊ะอดทน

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

img061

img061

 

นายวงศธร  พุทธา

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายชาติตะกานต์  ใจเขียว

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง