-ข้อมูลผู้บริหาร

♦ ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ♦

001

♦ ดร.ศรากร  บุญปถัมภ์ ♦

◊ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ◊

  alt 001
 

♦ นายสุรพงค์  สันติพงค์ ♦

◊ รองผู้อำนวยการ ◊

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน-นักศึกษา

♦ นางสาวกนิษฐา  เบ็ญชา ♦

◊ รองผู้อำนวยการ ◊

ฝ่ายวิชาการ

  img061 img061
 

♦ นายนปตรี  อินเรือง ♦

◊ รองผู้อำนวยการ ◊

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

♦ นายดนัย  เกี๋ยงแก้ว ♦

◊ รองผู้อำนวยการ ◊

ฝ่ายบริหารทรัพยากร