- งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

          

   

นายวิทยา เขียวสวัสดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

            

          

 

นายอนุรักษ์ สุขสัก
   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

      


                        

               

 นายวิษณุ สิงคะราช
                  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                


                        

 

         นางสาววิภาดา บุญสูง  

                       เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา