- งานบุคลากร

งานบุคลากร

นางสาวรวินท์นิภา  วงษาฟู
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพิมพิไล  สว่างทิตย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวปาริชาติ  นุกาศ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวปุณยภา  คิดดี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางพรพิรุณ  ดวงมาลา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

นางภารดี  วงศ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความ_ขอหนังสือรับรอง
บันทึกข้อความ_ส่งมอบงาน
แบบกรอกประวัติส่วนบุคคล
แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-ลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขต
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเวรยาม