- งานการเงิน

งานการเงิน

นางแสงทอง  หวังระบอบ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวปัทมาภรณ์  หอมรื่น
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวณิชกานต์  ติ๊ปกรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

นางสาวเมสิร์ญา  ราชลำ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ยืมเงินไปราชการ
ยืมเงินโครงการ
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล
ต่อรายงานเดินทางส่วนที่2
เหมาจ่ายที่พัก
ค่าพาหนะ
รายงานการเดินทาง
ต่อรายงานเดินทางของนักเรียน
ใบคืนเงินยืมโครงการ
ใบลงเวลา
ฟอร์มเปล่าใบสำคัญรับเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร