- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายจิรายุส  อินเทพ

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 นายจักรี  จันทสร

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 นายภัธนา  มูลมณี

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสมชาติ  แสนธิเลิศ

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายอนุรักษ์  สุขสัก

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชูชาติ  กุลท้วม

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวิทยา  เขียวสวัสดิ์

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวินัย  สมศักดิ์

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายธีระพงศ์  มหาวรรณ์

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 นายชาติธนู  จะเรียมพันธ์

ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชลธิต  ฮาวบุญปั๋น

ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 นายทรงชัย  ธรรมสอน
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวิษณุ  สิงคะราช
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์