- ช่างไฟฟ้ากำลัง

001

นายเฉลิมพล  ตามวงค์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

001

 

นายคมกริช  แสงสุรินทร์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายวีระเดช  จองสุรียภาส

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

alt

 

นายเกรียงศักดิ์  ดอนชัย

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายปริญญา  สีชมภู

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

001

 

นายศาสตรพล  ชลประทาน

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายธนกร  เลิศสกุณี

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

alt

 

นายบัญญัติ  พรมเลข

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายพิเชญ  คันธะ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

 

alt

alt

 

 นายธนิศร์  พันธุ์ประยูร 

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายฉัตรชัย  กาญจนสุนทร  

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

alt

 

 นายชัชวาลย์  โคตะบุตร

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายเฉลิมชัย  บุญทะวงศ์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

001

 

 นางมลิวัลย์  กองรัตน์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

  นายนพรัตน์  งามพ้อง

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

alt

 

นายวชิรวิทย์  แสงสุรินทร์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายชูชาติ  ม่วงโกสัย

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

alt

 

 นายปัญญา  วริรอาภา

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายสามารถ  สุขสถิตย์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

alt

001

 

 นายเฉลิมวุฒิ  ดวงสุข

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 นายพิพัฒน์  วงจักร์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า