- ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต

ครูแผนกวิชาช่างช่างกลโรงงาน

001

นายธนิต  เชื้อเมืองพาน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างช่างกลโรงงาน

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

alt

001

 

นายสาคร  นามวัฒน์

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายสุรชัย  แซ่ตั้น

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

img061

img061

 

นายมารุต  มูลคำ

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายนะที  จ่ากุลชร

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

alt

001

 

 นายทศพล  ชัยตันตระกูล

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายนที  จงเจตดี

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

img061

img061

 

นายเสกสรรค์  คำวงษา

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายกฤษณะ  ใจแก้ว

ครูแผนกวิชาช่างช่างกลโรงงาน

 

alt

001

 

 นายสุรัตน์  ทำจริงจัง

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายธีระวัฒน์  พลตื้อ

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน